بگو چراغ ها را خــــــــــاموش کنند...!

             من اینبار می خواهم زودتر(روضــــــــــــــــــــه) را شروع کنم.


ُبلـــَــــــــــندگویِ مَن قلَم و مِنبَرم کــــــــــــــــاغَذ اَست.

من تنها مداحی هستم که مستمعین خود،

این گریه کننده های کلان و خُرد را نمی بینم.