بسم الله الرحمان الرحیمــــــــــــــــــــــــــــ...


و حسین بن علی تشــــــــــــنه ی یار است، و زنی محو تماشاســــــــــــت ز بالای بلندی...