عشــــــــــــــــــق،

فاصله

میان علی(ع) و فاطـــــــــــــــمه(س) است.