بقیع تنها ترین نقطه ی زمین است

متبرک میکنم نوشته هایم را به یاد مردی...

یاد مردی، که خودش یک تنه علم علم را بلند کرد.