شیعه مدیون نامی است، که بلندای آوازه اش دل دشمنان را به لرزه می انداخت. و اکنون لرزه ایی که ما به دل بعضی از این کاخ نشینان نیمه ی غرب کره زمین می اندازیم مدیون این نام است. حرکت علمی کشور ما، از یک خانه، یک کلاس درس، یک استاد، و یک شاکرد شروع شد.

یادم میاد ترم قبل استاد فیزیک ما قبل شروع درس گوشه ی وایت برد مینوشت: به نام خداوند حکیم و یگانه علمدار علم... پس زیاد به کارت دانشجویی دانشگاه فلان شهر با فلان رشته ننازیم. این حرکت علمی کشور، با سابقه ی 10 ساله و پیشرفت دنیای غرب با پشتوانه ی 60 ساله صاحب دارد. پس لطفا تابلوی" علم علم دست دانشجویان است را پایین بکشید"